0416 - 66 06 04

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENENDAAL VERHUUR V.O.F

1. toepassing voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groenendaal Verhuur v.o.f. af te sluiten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes, verleende diensten en alle transacties waarbij Groenendaal Verhuur een partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Onder Groenendaal Verhuur v.o.f. valt ook partyverhuur Feestering die in deze voorwaarden ook wordt benoemd als Groenendaal Verhuur.

2. totstandkoming huurovereenkomst

2.1 De afspraak voor verhuur van een zaak komt tot stand op het moment dat partijen de overeenkomst tekenen en gaat in naar gelang het geval: 1. bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt 2. bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde door Groenendaal Verhuur afgeleverd wordt.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij door Groenendaal Verhuur uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, vrijblijvend.

2.3 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot huurtarieven, afbeeldingen en technische specificaties in door Groenendaal Verhuur uitgebrachte aanbiedingen, offertes, catalogi, folders en advertenties kan Groenendaal Verhuur nimmer aansprakelijk worden gehouden.

3. huurtarieven, huurperiode, waarborgsom

3.1 De huurtarieven, zoals weergegeven in de catalogi van Groenendaal Verhuur, zijn richtlijnen en binden Groenendaal Verhuur niet. De huurtarieven zijn exclusief onderhoud, brandstof, olie, transport, laden/lossen, reiniging en verbruiksmaterialen.

3.2 De huurtarieven voor zaken met betrekking tot evenementen en feesten zoals omschreven op de website www.groenendaalverhuur.nl of www.feestering.nl bij ‘Assortiment’ wordt berekend per gebruiksdag; dag voor gebruik ophalen, dag na gebruik retourneren. Huurtarief voor afwijkende periode op aanvraag.

3.3 De huurtarieven voor zaken met betrekking tot tijdelijk sanitair voor bouw en klussen wordt berekend per week (7 dagen) bij een minimale huurperiode van 3 weken en lopen door op zon- en feestdagen. Huurtarief voor afwijkende periode op aanvraag.

4. beëindiging huurovereenkomst

4.1 De huurovereenkomst eindigt naar gelang het geval: 1. bij retourneren, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde inlevert op de vestiging van Groenendaal Verhuur 2. bij ophalen, op het ogenblik dat het gehuurde door Groenendaal Verhuur teruggehaald wordt.

4.2 De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed.

4.3 Indien de wederpartij tekort schiet in het nakomen van de overeenkomst, in geval van betalingsachterstand, surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling van de wederpartij, kan Groenendaal Verhuur de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van Groenendaal Verhuur op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

4.4 In genoemde gevallen lid 4.2, 4.3 en 5.2 is Groenendaal Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De wederpartij machtigt Groenendaal Verhuur bij deze zich toegang te verschaffen. Groenendaal Verhuur is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de wederpartij of door derden, in verband met het terughalen van het gehuurde c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

5. betaling

5.1 Betalingen dienen contant te worden voldaan, bij bepaling vooraf, of anders bij het retourneren of ophalen van het gehuurde. Betaling kan, indien dit is overeengekomen, ook op rekening middels facturering. Bij een huurtermijn langer dan 4 weken wordt tussentijds per 4 weken de verschuldigde huursom in rekening gebracht.

5.2 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Groenendaal Verhuur de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van Groenendaal Verhuur op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

5.3 De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 30 dagen na factuurdatum.

6. aansprakelijkheid, overmacht

6.1 Groenendaal Verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken en/of personen, tijdverlies of materiaalverlies, die mocht ontstaan door gebruik van door Groenendaal Verhuur verhuurde zaken. Groenendaal Verhuur staat niet in voor de toepasbaarheid van de door haar verhuurde zaken.

6.2 Groenendaal Verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij stelt.

6.3 Tenzij uit een dwangrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in lid 6.2 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Groenendaal Verhuur ingevolge de overeenkomst met de wederpartij uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, het overeengekomen huurtarief.

7. schade, verlies

7.1 De schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode is ontstaan dient direct aan Groenendaal Verhuur gemeld te worden. De wederpartij verplicht zich de schade aan de gehuurde zaak ten gevolge van zorgeloos c.q. fout gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaak, dan wel onderdelen en/of toebehoren daarvan aan Groenendaal Verhuur te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe zaken ter vervanging van het verlorene/beschadigde, onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan Groenendaal Verhuur te vergoeden.

7.2 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door Groenendaal Verhuur reeds de nieuwwaarde aan de wederpartij is berekend en die later alsnog door de wederpartij gevonden en teruggebracht worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Groenendaal Verhuur in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen nieuwwaarde.

7.3 Groenendaal Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij en ontstaan in verband met de gehuurde zaak. De wederpartij, behoudens een consument, zal Groenendaal Verhuur vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met de gehuurde zaak.

7.4 De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaak, onderdelen of toebehoren hiervan, schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde zaken, gezien de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven. Zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

8. verplichtingen van de wederpartij

8.1 De wederpartij verklaart, teneinde problemen te voorkomen, onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de wederpartij direct contact op te nemen met Groenendaal Verhuur.

8.2 De wederpartij verklaart direct telefonisch contact op te nemen met Groenendaal Verhuur wanneer het gehuurde niet naar behoren werkt, gebreken vertoont of defect is geraakt. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan.

8.3 De wederpartij verklaart het gehuurde periodiek te controleren en deze niet verder te gebruiken wanneer deze defect raakt. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof, olie of stroomvoorziening voor de motor.

8.4 De wederpartij verklaart alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te aanvaarden en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

8.5 De wederpartij verklaart het gehuurde te retourneren in dezelfde staat als de klant het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst in ontvangst heeft genomen. De wederpartij dient de zaken met betrekking tot Feestering gereinigd te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Kosten met betrekking tot reiniging komen voor de rekening van de wederpartij.

8.6 De wederpartij verklaart Groenendaal Verhuur te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Groenendaal Verhuur hiervoor te vrijwaren. Onderverhuren en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Groenendaal Verhuur.

8.7 De wederpartij verklaart Groenendaal Verhuur onverwijld en direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de wederpartij of van derden of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Groenendaal Verhuur dreigen te worden aangetast.

9. transport

9.1 De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport.

9.2 Indien Groenendaal Verhuur en de wederpartij zijn overeengekomen dat de gehuurde zaken door Groenendaal Verhuur bij de wederpartij afgeleverd worden, dient de wederpartij te zorgen dat een gevolmachtigd persoon gedurende de bezorgdag aanwezig is om het gehuurde in ontvangst te nemen. Zo niet dan heeft Groenendaal Verhuur het recht gehuurde zaken mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Groenendaal Verhuur kan echter ook de goederen afleveren, maar bij verschil van mening of de afgifte volgens overeengekomen aantal en staat heeft plaatsgevonden, rust de bewijsplicht uitdrukkelijk bij de wederpartij.

9.3 Groenendaal Verhuur bezorgt de gehuurde zaken uitsluitend op de begane grond en de locatie dient, in overeenstemming met de aard van de gehuurde zaken, goed bereikbaar te zijn met auto/vrachtwagen en geschikt voor het laden, lossen, opbouwen, plaatsen en afbreken van het gehuurde. Eventuele extra transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

9.4 Indien Groenendaal Verhuur en de wederpartij zijn overeengekomen dat de gehuurde zaken door Groenendaal Verhuur bij de wederpartij worden opgehaald, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat deze tenminste 24 uur van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan Groenendaal Verhuur heeft meegedeeld dat gehuurde zaken opgehaald kunnen worden. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor het gehuurde totdat dit door Groenendaal Verhuur opgehaald wordt. De wederpartij dient er voor te zorgen dat gehuurde zaken met betrekking tot Feestering gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld gereed staan. Eventuele extra transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient te zorgen dat een gevolmachtigd persoon gedurende de ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet, dan heeft Groenendaal Verhuur het recht de gehuurde zaken toch terug te nemen, maar bij verschil van mening of de teruggegeven zaken volgens overeengekomen aantal en staat heeft plaatsgevonden rust de bewijsplicht uitdrukkelijk bij de wederpartij.

10. voorwaarden

Deze verhuurwoorden zijn kosteloos telefonisch of per e-mail op te vragen, verkrijgbaar bij de vestiging van Groenendaal Verhuur en te lezen op de internetsite van Groenendaal Verhuur.

Offerte

Klantenservice

0416 - 66 06 04
06 2940 5928

MA - VR08:00 - 17:00 ZA09:00 - 12:00

info@feestering.nl

Feestering Partyverhuur

Adres
Achterweg 69
5255 AK Herpt

Voor het afhalen van goederen graag vooraf bellen of mailen.

Erkend Leerbedrijf

Aanbevolen door Huren.nl

Diensten van Feestering Partyverhuur in uw plaats of gemeente? Kijk in de onderstaande lijst.

 • Aalburg
 • Almkerk
 • Ammerzoden
 • Andel
 • Berlicum
 • Boxtel
 • Breda
 • Cromvoirt
 • Den Bosch
 • Den Dungen
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Drunen
 • Dussen
 • Eethen
 • Elshout
 • Geertruidenberg
 • Gorinchem
 • Haaren
 • Haarsteeg
 • Hedel
 • Helvoirt
 • Heusden
 • Kaatsheuvel
 • Kerkdriel
 • Loon op Zand
 • Nieuwkuijk
 • Oisterwijk
 • Oirschot
 • Oosterhout
 • Raamsdonksveer
 • Rosmalen
 • Schijndel
 • Sprang-capelle
 • St. Michielsgestel
 • St. Oedenrode
 • Tilburg
 • Udenhout
 • Vlijmen
 • Vught
 • Waspik
 • Waalwijk
 • Wijk en Aalburg
 • Woudrichem